Privacy

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Een klantdossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na expliciete toestemming van de klant, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De shiatsupraktijk doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er:

Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik als behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u vooraf geïnformeerd en expliciet om uw toestemming gevraagd.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De gegevens die vermeld worden op uw factuur: 

Klacht- en tuchtrecht

Bent u als klant niet tevreden over de aanpak van mij als therapeut, dan kunt u een klacht indienen conform de klachtenprocedure. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een klant op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijs ik u naar: https://kab-koepel.nl/klachten.asp

Lid van Nederlandse Vereniging Traditionele Chinese Geneeswijzen (NVTCG) Zhong en van Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB).